01.11.2019

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – САДОВО, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 01.11.2019 година от 17.30 часа в заседателната зала на общинска администрация,гр.Садово с адрес ул.“Иван Вазов“ №2,гр.Садово.

25.10.2019

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – САДОВО, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 26.10.2019 година от 13.30 часа в заседателната зала на общинска администрация,гр.Садово с адрес ул.“Иван Вазов“ №2,гр.Садово.

23.10.2019

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – САДОВО, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 24.10.2019 година от 17.30 часа в заседателната зала на общинска администрация,гр.Садово с адрес ул.“Иван Вазов“ №2,гр.Садово.

18.10.2019

Съобщение

ВАЖНО!!!

 

 1. Обученията на членовете на секционните избирателни комисии на територията на изборен район община Садово във връзка с провеждането на предстоящите избори за кметове и за общински съветници на 27 октомври 2019 година, ще се проведат в заседателната зала на читалище „Христо Смирненски“ в град Садово, както следва:

- на 22 октомври 2019 година от 17:30 часа за секционни избирателни комисии с № от 162800001 до 162800010, включително (град Садово и селата Чешнегирово, Милево, Поповица, Ахматово, Селци);

- на 23 октомври 2019 година от 17:30 часа за секционни избирателни комисии с № от 162800011 до 162800022, включително (селата Богданица, Болярци, Моминско, Караджово и Катуница, както и подвижните секционни избирателни комисии).

 1. Обучението на членовете на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии в община Садово ще се проведе от определените с Решение №97-МИ/11.10.2019г. на Общинска избирателна комисия – Садово членове на ОИК по методическите указания и провеждане на обучения на членовете на секционните избирателни комисии, съвместно с представители на Общинска администрация – гр. Садово, както и служители на полицията и пожарната.
 2. Препоръчително е всички членове на СИК да се запознаят с Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс от СИК в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.
16.10.2019

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – САДОВО, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 16.10.2019 година от 17.15 часа в заседателната зала на общинска администрация,гр.Садово с адрес ул.“Иван Вазов“ №2,гр.Садово.

11.10.2019

Съобщение

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Садово чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община САДОВО.

(Всяка партия, коалиция или независим кандидат има право най-много на един застъпник в секция, което значи, че броят на застъпниците е най-много равен на броя на секциите. Броят на заместващите застъпници не може да надхвърля 1/3 от броя на секциите)

Образец Застъпници 

Образец на заместващи застъпници

11.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Садово предоставя на вниманието на всички заинтересовани одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Предпечатни образци на бюлетини

10.10.2019

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – САДОВО, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 11.10.2019 година от 17.15 часа в заседателната зала на общинска администрация,гр.Садово с адрес ул.“Иван Вазов“ №2,гр.Садово.

03.10.2019

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – САДОВО, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 03.10.2019 година от 17.15 часа в заседателната зала на общинска администрация,гр.Садово с адрес ул.“Иван Вазов“ №2,гр.Садово.

28.09.2019

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – САДОВО, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 29.09.2019 година от 17.00 часа в заседателната зала на общинска администрация,гр.Садово с адрес ул.“Иван Вазов“ №2,гр.Садово.

23.09.2019

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – САДОВО, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 24.09.2019 година от 17.30 часа в заседателната зала на общинска администрация,гр.Садово с адрес ул.“Иван Вазов“ №2,гр.Садово.

20.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18 от решението. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия – Садово, по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, след представяне на:

 1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа);
 2. предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район се подава отделно предложение. За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата;
 3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

Регистрирането на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия – Садово,  се извършва  до 17,00 часа на 24 септември 2019 г.  

 

 Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински сьветници на технически носител (в ексел/excel формат), който може да изтеглите от тук:

20.09.2019

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – САДОВО, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 20.09.2019 година от 17.30 часа в заседателната зала на общинска администрация,гр.Садово с адрес ул.“Иван Вазов“ №2,гр.Садово.

16.09.2019

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – САДОВО, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 16.09.2019 година от 17.30 часа в заседателната зала на общинска администрация,гр.Садово с адрес ул.“Иван Вазов“ №2,гр.Садово.

13.09.2019

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – САДОВО, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 14.09.2019 година от 11.00 часа в заседателната зала на общинска администрация,гр.Садово с адрес ул.“Иван Вазов“ №2,гр.Садово.

12.09.2019

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – САДОВО, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 12.09.2019 година от 17.30 часа в заседателната зала на общинска администрация,гр.Садово с адрес ул.“Иван Вазов“ №2,гр.Садово.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на Община Садово преди заседанието. 

11.09.2019

Приемане на документи за регистрация

 

В Общинска избирателна комисия в община Садово, област Пловдив

 1. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия в община Садово, област Пловдив на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.,се приемат в сградата на Община Садово, находяща се на адрес: гр.Садово, ул. „Иван Вазов ”№ 2, Заседателна зала на администрацията, всеки календарен ден от 09:00 часа до 17,00 ч.  – Приложение № 44-МИ от изборните книжа и Решение № 13-МИ/09.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия в община Садово, област Пловдив.
 2. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия в община Садово, област Пловдив на местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.,се приемат в сградата на Община Садово, находяща се на адрес: гр.Садово, ул. „Иван Вазов ”№ 2, Заседателна зала на администрацията, всеки календарен ден от 09:00 часа до 17,00 ч. – Приложение № 45-МИ от изборните книжа и Решение № 13-МИ/09.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия в община Садово, област Пловдив.
 3. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия в община Садово, област Пловдив на инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.,се приемат в сградата на Община Садово, находяща се на адрес: гр.Садово, ул. „Иван Вазов ”№ 2, Заседателна зала на администрацията, всеки календарен ден от 09:00 часа до 17,00 ч. – Приложение № 53-МИ от изборните книжа и Решение № 13-МИ/09.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия в община Садово, област Пловдив.
 4. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети е до 17,00 ч. на 16 септември 2019 г. и се извършва по реда на Решения № 936-МИ от 02.09.2019 г. и № 937-МИ от 02.09.2019 г. на Централна избирателна комисия.
05.09.2019

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – САДОВО, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 09.09.2019 година от 18.00 часа в заседателната зала на общинска администрация,гр.Садово с адрес ул.“Иван Вазов“ №3,гр.Садово.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на Община Садово преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Садово.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

всички решения