07.11.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – САДОВО, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 07.11.2023 година от 16:30 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Садово, с адрес: ул.“Иван Вазов“ № 2

05.11.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – САДОВО, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 05.11.2023 година от 11:00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Садово, с адрес: ул.“Иван Вазов“ № 2 

05.11.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Садово съобщава,че към 8:00 часа са открити всички избирателни секции на територията на община Садово.

29.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Садово съобщава,че към 8:00 часа са открити всички избирателни секции на територията на община Садово. 

В следните секционни избирателни комисии не са се явили членове: 

162800016

с. Кочево

Васи Антонова Янева 

29.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – САДОВО, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 29.10.2023 година от 8:00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Садово, с адрес: ул.“Иван Вазов“ № 2

23.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Садово уведомява, че  на територията на община Садово  ще се проведе обучение за гласуване с машина (СУЕМГ) на 26.10.2023.
Обученията ще бъдат проведени при следния график :
Населено място:
Начален/краен час
Садово -  НЧ "Хр. Смирненски
9:00-15:30
Садово - пл." Б. Панайотов"
9:00-15:30
Садово - Пенсионерски клуб
9:00-15:30
Чешнигирово
14:00-15:30
Милево
14:00-15:30
Поповица
11:00-13:00
Селци
11:00-13:00
Богданица
11:00-13:00
Болярци
11:00-13:00
Моминско
9:00-10:30
Кочево
9:00-10:30
Караджово
9:00-10:30
Катуница
9:00-10:30

 

Обученията ще бъдат извършвани пред кметствата на населените места.

23.10.2023

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., имат право на упълномощени представители.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на Общинска ибирателна комисия Садово , в срок до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.  

Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК

Приложение към Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК – хартиен носител

Бланка на списък на упълномощени представители – технически носител в xls формат

20.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 Г.

Общинска избирателна комисия Садово уведомява парламентарно представените партии и коалиции от партии, че на  24.10.2023г. и 25.10.2023г. ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии и на ПСИК в община Садово, във заседателната зала на НЧ „Христо Смирненски“ гр. Садово, ет. 2, както следва:

 • На 24.10.2023 г. от 17:30 часа обучение на членове на СИК №№ 162800001 до 162800011 (включително);
 • На 25.10.2023 г. от 17:30 часа обучение на членове на СИК №№ 162800012 до 162800022 (включително).
19.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – САДОВО, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 20.10.2023 година от 17.30 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Садово, с адрес: ул.“Иван Вазов“ № 2

12.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия Садово , указва на избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, че могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия, не по-късно от 14.10.2023 г., в писмена форма чрез заявление по образец,

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявлението е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК. (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес).

Избирателите с трайни увреждания, които не са подали заявление в посочения по-горе срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 23.10.2023 г. и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

11.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – САДОВО, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 12.10.2023 година от 17.30 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Садово, с адрес: ул.“Иван Вазов“ № 2

05.10.2023

ВАЖНО!!! Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. са приети с Решение № 2594-МИ от 04.10.2023 г. на ЦИК.

Застъпниците се регистрират в съответната общинска избирателна комисия (ОИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението от инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител ,съгласно приложената по – долу таблица във в формат .xlsx  както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

 Таблица застъпници

18.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Общинската избирателна комисия - Садово обявява, че ще приема документи за регистрация на кандидатските листи и кандидати за кмет на община Садово и за кметове на кметове на кметства в община Садово в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в гр. Садово, ул. Иван Вазов №2, Община Садово, Заседателна зала - ет.4, до 17:00 на 26.09.2023 г.

Краен срок за подаване на документи за регистрация на кандидати - 26.09.2023 г.!

ВАЖНО: Регистрирането на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се извършва от общинската избирателна комисия съгласно Решение №2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК и Решение № 14-МИ/13.09.2023 г. ОИК Садово след представяне на:

ЗА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ:

1.1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/адрес на пребиваване на кандидатите - Приложение № 51-МИ - за регистрация на кандидатска листа за общински съветници и Приложение № 52-МИ от изборните книжа -за регистрация на кандидати за кмет на община Садово и за кметове на кметства в община Садово;

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат! (таблица кмет община Садово и кметове на кметства), (таблица кандидатски листи за общински съветници)

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община Садово и за кметове на кметства в община Садово се подава отделно предложение (Приложение № 51-МИ и/или приложение № 52-МИ от изборните книжа).

За изборите за кметове на кметства в община Садово се подава едно общо предложение, като се вписват съответните кметства (приложение №52-МИ от изборните книжа).

1.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

1.3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/ коалицията/ местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

18.09.2023

Съобщение

Моля за попълване данните за членовете на СИК да се използва следния файл.

Предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат назначени.

14.09.2023

Съобщение

Председателя на ОИК Садово свиква заседание на комисията на 15.09.2023г. от 17,30 часа.

09.09.2023

Заседание

Председателя на ОИК - Садово Пламен Богданов свиква първо заседание на комисията на 11.09.2023 от 10.00 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

всички решения